Aktuell tema

Aktuellt tema

Tema grundverksamhet

På Mångkulturella Montessori Förskola Victoria arbetar vi med tema grundverksamhet under hela året parallellt med andra teman. Här får barnen lära sig umgänge, normer och värden, omsorg och rutiner samt möjlighet att bekanta sig med lek och lärandemiljön på förskolan. Genom att arbeta med tema grundverksamhet får barnen även lära sig grunderna för det sociala samspelet, turtagning, samförstånd och ömsesidighet i relation till andra barn och vuxna. Vi pratar om varandras likheter och olikheter och lyfter de på ett positivt sätt.
Vi uppmuntrar till gott beteende och berör frågeställningar som; hur är man när man är en bra kompis? Hur löser vi en konflikt som uppstår? Hur ställer vi upp för och respekterar varandra?

Övriga teman

På förskolan arbetar vi efter ett organisatoriskt- och pedagogiskt årshjul för att strukturera det pedagogiska arbetet under året, men även för att säkerställa att vi har en god systematik och kvalité i vårt kvalitetsarbete.
Utgångspunkten i övriga temaarbeten baserar sig på barnens intressen, önskemål och behov.
Vid planeringen av den pedagogiska verksamheten är även barnens delaktighet och inflytande i fokus.
besöka .