Montessori

Montessoripedagogik

Montessoripedagogik är en pedagogik som har sin grund i Maria Montessoris observationer av barn. Den bygger på en övertygelse att barn strävar efter att utveckla sig själv och att denna utveckling följer olika sensitiva perioder. Inlärning ska därför följa dessa olika utvecklingsstadier, vilket inom den pedagogiska riktningen anses ske om barnen får arbeta så fritt som möjligt. Maria Montessori startade sin första skola år 1907.
I en Montessoriförskola ska det finnas flera olika inlärningsmaterial för barnen, olika leksaker som ska utveckla deras sinnen. Men det ska bara finnas en av varje, så barnen får dela och turas om att leka med alla leksaker, och ska på så sätt lära sig respekt och att dela med sig.
Miljön ska även i sig vara inbjudande med färger, mönster och annat tilltalande eftersom det underlättar lärandet och gör det mer intressant och roligt – har barnen roligt när de lär sig kommer de vilja lära sig mer!
Pedagogerna har inte en framträdande roll inom montessoripedagogiken utan är mer observant och ger barnen handledning i deras lärande. Pedagogerna ger råd och hjälp och finns nära tillhands om barnen behöver ledning i sitt lärande. I den dagliga verksamheten uppmuntrar pedagogerna till inlärning och hjälper barnet att lära sig självt, inte ta kontroll över barnet och beordra eller ställa krav.