Pedagogiskt uppdrag

Pedagogiskt uppdrag

Förskolans uppdrag

Det pedagogiska arbetet leds och samordnas av förskolans rektor som tillsammans med förskollärare och barnskötare arbetar utifrån läroplanen för att skapa en trygg och stimulerande vistelse för barnen på förskolan.
”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnets behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”. 
Skolverket,
Lpfö 2018, s.7.På förskolan har vi en gemensam värdegrund samt ett gemensamt och professionellt förhållningssätt.
Läroplanens värdegrund genomsyrar verksamheten där vårt arbetssätt har nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling.
Vi strävar ständigt efter att ha en bra och trevlig arbetsmiljö för både vuxna och barn genom att visa varandra kärlek och omtanke samt se till att barnen känner sig trygga i deras vistelse på förskolan.

På förskolan arbetar vi även utifrån:

Skollagen (2010:800)
Skolverkets mål, krav och riktlinjer
Läroplanen för förskolan, Lpfö 2018
FN:s barnkonvention om barns rättigheter
Likabehandlingsplanen
Socialtjänstlagen (2001:452)
Göteborg Stad regler för fristående förskola